• ShopComm ShopComm
  ShopComm
  ShopComm
 • Program Program
  Program
  Program
 • Spíkri Spíkri
  Spíkri
  Spíkri
 • Fotogaléria Fotogaléria
  Fotogaléria
  Fotogaléria
 • Archív Archív
  Archív
  Archív
 • FUSION FUSION
  FUSION
  FUSION
9. ShopComm 2018
späť

Ochrana osobných údajov účastníkov konferencie ShopComm

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V spoločnosti FUSION, s.r.o. so sídlom Panenská 22, 811 03  Bratislava, IČO: 35 951 877, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vl. číslo 37306/B, oddiel Sro, ktorá organizuje konferenciu ShopComm (ďalej len spoločnosť) sa zaväzujeme Vaše osobné údaje chrániť z dôrazom na uplatňovanie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, prečo, kedy, ako, a aké osobné údaje v spoločnosti FUSION spracovávame. Nájdete tu tiež spôsob, ako nás kontaktovať, keď budete mať otázky týkajúce sa spracovávania Vašich osobných údajov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme za určitých okolností meniť a aktualizovať. Odporúčame Vám, aby ste sa vo vlastnom záujme vždy uistili, že máte aktuálne informácie.

Zaväzujeme sa uskutočniť všetky opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba v prípade existencie právneho titulu pre spracovanie osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame?

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 1. Meno, priezvisko, email, telefón, fakturačné údaje účastníkov konferencie
 2. Fotografie a videá z priestorov konferencie

Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje bez Vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, na základe plnenia zákonných povinností a na základe Vášho súhlasu a nášho oprávneného záujmu  - za účelom marketingovej propagácie spoločnosti.

Spracovanie na základe plnenia zmluvy a plnenia zákonných povinností

V prípade ak ste sa prihlásili na konferenciu organizovanú spoločnosťou, spracúvame Vaše osobné údaje za účelom organizácie a zabezpečenia Vašej účasti na konferencií, ako aj za účelom vedenia účtovníctva. Osobné údaje spracovávame do skončenia trvania konferencie, účtovné doklady sú archivované po dobu 10 rokov.

Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Počas konferencie môžu byť vyhotovované fotografie a videá za účelom marketingovej propagácie spoločnosti a svojim pohybom v zreteľne označenom priestore snímanom označeným fotografom/kameramanom vyjadrujete súhlas s takýmto spracúvaním osobných údajov. V prípade nesúhlasu máte možnosť vyhnúť sa snímanému priestoru. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti vyhotovovaniu obrazového/obrazovo-zvukového záznamu Vašej osoby. Pre tento účel osobné údaje uchovávame po dobu najviac 10 rokov.

Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní Vašich osobných údajov, máte taktiež Vy pri spracovaní Vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

Právo na prístup

V podstate máte právo vedieť, aké údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde Vaše osobné údaje získavame, komu ich predávame, kto je okrem nás spracováva a aká máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente. Pokiaľ si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú z našej strany spracovávané, a pokiaľ tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto  osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám poskytneme bezplatne a ďalšiu kópiu už s poplatkom.

Právo na opravu

Pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili.

Právo na vymazanie

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre účely, pre ktoré sme ich spracovávali;
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje ku ktorých spracovaniu je Váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme ďalej spracovávať;
 • využijete svojho práva vzniesť námietku proti spracovaniu u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme
 • domnievate sa, že nami prevedené spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade s obecne záväznými predpismi.

Ale majte prosím na pamäti, že ak keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky Vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž neuplatní v prípade, že spracovanie Vašich osobných údajov je aj naďalej nevyhnutné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon či obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale počas obmedzenej doby.

Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od nás všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám Vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na Vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže ísť len o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ ide o marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať bez ďalších podmienok; v ostatných prípadoch tak spravíme, pokiaľ nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedenými spôsobmi nie je nijako dotknuté Vaše právo podať sťažnosť na príslušný úrad. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore s obecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami prevádzanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, či už ide o žiadosť o informáciu, uplatnenie práva, podanie sťažnosti alebo iný typ požiadavky, sa môžete obracať písomne na adresu sídla spoločnosti. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti Vašej požiadavky, sme oprávnený tuto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takomto prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení Vás samozrejme budeme informovať.